Zwroty

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu. Poniższe oświadczenie można wysłać wraz z produktem lub drogą elektroniczną.

Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta.

Sklep nie pokrywa kosztów przesyłki zwrotnej od klienta.

Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. (Szczegóły w zakładce Regulamin).

 

Produkt należy odesłać na adres:

ARCO DESIGN sp. z o.o. sp. k.

ul. Partyzancka 186/190

95-200 Pabianice

Tel: 42-22-52-489

mail: arco@arco.net.pl.

 

Formularz zwrotu towaru
Załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego Bertoni ARCO DESIGN sp. z o.o. sp. k.
 
 
..................................., dn......................... r.
 
.....................................
……..............................
.....................................
imię, nazwisko i adres Klienta
 
ARCO DESIGN sp. z o.o. sp. k.
 
 ul.Partyzancka 186/190
95-200 Pabianice
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.
 nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży towaru otrzymanego w dniu ………………………
 udokumentowanej fakturą VAT/paragonem nr …………………….. z dnia ……………………………………………..
Proszę o zwrot kwoty......................................zł (słownie: ........................................................)
- na konto nr ..........................................................................................................................*
Towar w postaci …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………zwracam, w stanie niezmienionym.
                                                                                                            ...............................
                                                                                                                       podpis Klienta